مقاله اثر چند روش کنترل علف هرز در مزارع ذرت هيبريد سينگل کراس 704 تحت شرايط اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر چند روش کنترل علف هرز در مزارع ذرت هيبريد سينگل کراس 704 تحت شرايط اهواز :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی اثر چند روش کنترل در مبارزه با علف های هرز مزارع در ذرت آزمایشی در سال 1380 در محل مزرعه تحقیقاتی – پژوهشی دانشگاه رامین اجرا گردید . طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و تیمارهای آترازین + آلاکلر، آترازین + آلاکلر، یکبار کولتیواتور + توفور – دی، آترازین + آلاکلر+ دوبار کولتیواتور ، EPTC ،EPTC + یکبار کولتیواتور + توفور- دی، EPTC+ دو بار کولتیواتور، یکبار کولتیواتور + توفور -دی، دوبار کولتیواتور + توفور- دی، شاهد بدون علف هرز و شاهد بدون کنترل علف هرز قرار داده شد . علف کشهای آترازین، آلاکلر و EPTC به صورت پیش رویشی و علف کش توفور – دی به صورت پس رویشی مورد استفاده قرار گرفتند . تیمارهای کولتیواتور به ترتیب 15 و 25 روز پس از علف کش توفور- دی اعمال گردیدو نتایج نشان داد که کلیه علف های هرز مزرعه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی در سطح احتمال 1% دارای اختلاف معنی دار می باشند به گونه ای که به ترتیب شاهد 81/78، 85/12، 89/41، 62/65، 69/51، 86/29، 55/42، 75/10، 100 و 0 درصد کنترل در تیمار اول تا دهم بوده ایم . عملکرد ذرت نیز تحت تأثیر تیمارهای مختلف معنی دار شده است و با افزایش درصد کنترل به ترتیب 5797، 7570، 4835، 12221، 6364، 10707، 5769، 6413، 13000 و 0 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه در تیمارهای اول تا دهم حاصل گردید.

لینک کمکی