مقاله مقايسه خصوصيات خاک در دو منطقه تحت چراي طبيعي و تخريب يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه خصوصيات خاک در دو منطقه تحت چراي طبيعي و تخريب يافته :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

محمدرضا طاطیان – دانشجوی دکتری مرتع داری واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدعلی بهمنیار – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا تمرتاش – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمید مصطفی لو – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه مازندران

چکیده:

شناخت و آگاهی از تأثیر متقابل عوامل زنده و غیر زنده اکوسیستم های مرتعی به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی مراتع ضروری است . بدون شک خاک و گیاه دو عنصر اصلی این اکوسیستم ها محسوب شده، بطوریکه هر گونه تغییر در هر یک از آنها، واکنش دیگری را به دنبال خواهد داشت [.3] امروزه به دلیل برداشتهای بی رویه و غیر اصولی از پوشش گیاهی مراتع، شاهد تخریب و تبدیل کم ی و کیفی این منابع هستیم که با توجه به ثبات بیشتر خاک نسبت به پوشش گیاهی، معمولاً با یک تأخیر زمانی، تغییر خصوصیات خاک را در پی دارد [8] ، بنابراین، آگاهی از روابط موجود بین خاک، پوشش گیاهی، دام و انسان در اعمال مدیریت صحیح و اتخاذ روش های اصولی بهره برداری از مراتع ضروری می باشد . این تحقیق در همین راستا و جهت مقایسه
خصوصیات خاک در دو مرتع تخریب یافته و تحت چرای طبیعی و بررسی تأثیر شدت بهره برداری از پوشش گیاهی بر خصوصیات خاک در زیر حوزه زارم رود نکا صورت گرفت .

لینک کمکی