مقاله مقايسه درصد نيتروژن، گوگرد و سرعت آزادسازي نيتروژن (R.R 1) اوره با پوشش گوگردي ( SCU ) داخلي و خارجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مقايسه درصد نيتروژن، گوگرد و سرعت آزادسازي نيتروژن (R.R 1) اوره با پوشش گوگردي ( SCU ) داخلي و خارجي :

تعداد صفحات:2

چکیده:

نیتروژن یکی از عناصر غذایی مهم برای گیاهان می باشد و نقش مهمی در تولید و افزایش محصول دارد و کمبود آن بیش از سایر عناصر غذایی عملکرد را محدود می کند . مهمترین روش تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه استفاده از کودهای شیمیایی است، که به راههای مختلفی مانند، آبشویی، نیترات زدایی و تصعید هدر می رود . با توجه به آزمایشات انجام شده در داخل و خارج از کشور افزایش کارایی و درصد بازیافت نیتروژن با استفاده از کودهای نیتروژنی کندرها ) ) slow-Release N Fertilizer ، بدلیل نقش آن در کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش هدررفت نیتروژن و
همچنین مسایل اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است . کودهای آمونیوم بدون آب (NH3) ، اوره (Urea) ، سولفات آمونیوم (AS) ، نیترات آمونیوم (AN) ، نیترات فسفات آمونیوم، اوره نیترات آمونیوم ) ) UAN و کود کامل ماکرو از منابع کودی نیتروژنه رایج هستند . اوره فرمالدئید، ایزوبوتیلدین دی اوره ) ) Isobutyliene Diurea و اوره با پوشش گوگردی ( از مهمترین کودهای کندرها برای افزایش کارایی زراعی و درصد بازیافت نیتروژن Sulphur coated urea ) هستند [.1] اوره با پوشش گوگردی ) ) Sulphur coated urea به علت سرعت کم آزاد سازی نیتروژن و اثر اسید زایی سولفور به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است . این تحقیق به منظور تعیین درصد نیتروژن، گوگرد و درصد رهاسازی نیتروژن در SCU تولید شده با فناوری های داخل کشور و مقایسه با مقدار استاندارد آن و SCU محصول کانادا انجام شد .

لینک کمکی