مقاله مطالعه اپتيکي نانوساختارهاي چاه کوانتومي با گاف انرژي پهن تري نيترايد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مطالعه اپتيکي نانوساختارهاي چاه کوانتومي با گاف انرژي پهن تري نيترايد :

تعداد صفحات:5

چکیده:

در این مقاله با اندازه گیری طیف فتولومینسانس و فتولومینسانس وابسته به زمان یکسری از نانوساختارهای نیتروژندار ( چاه های کوانتومی نیتروژن دار GaN/AlGaN تاثیر مقدار درصدAlرا بر روی انرژی پیک طیف فتولومینسانس حاصل از این چاههای کوانتومی و زمان واهلش حاملها مورد بررسی قرار گرفتهاست . اندازه گیری های ما نشان می دهد که با افزایش میزانAl زمان واهلش نمونه ها افزایش یافته و همچنین پیک انرژی گسیلی به سمت انرژیهای بیشتر شیفت پیدا خواهد نمود . همچنین اثر میزان Al در جایگزیدگی حامل ها موجود در این ساختار با استفاده از وابستگی دمایی انرژی قله طیف فتولومینسانس مورد بررسیقرار گرفته است و نشان داده شد که با سه برابر شدن میزان Alانرژی جایگزیدگی در این ساختار تقریباً دو برابر خواهد شد.

لینک کمکی