مقاله اثر دگر آسيبي علف هرز پنيرک (Malva sylvestris L.) بر روي جوانه زني و رشد گياهچه چهار رقم کلزا (Brassica napus L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر دگر آسيبي علف هرز پنيرک (Malva sylvestris L.) بر روي جوانه زني و رشد گياهچه چهار رقم کلزا (Brassica napus L.) :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی اندام هوایی پنیرک بر مراحل اولیه رشد دانه کلزا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در شرایط آزمایشگاهی در دانشگاه کشاورزی رامین در سال 1386 اجرا شد . تیمارها شامل شاهد، غلظت های 25%، 50% ، 75% ، 100% ، عصاره اندام های هوایی پنیرک بود که اثر آن ها بر جوانه زنی و رشد کلزا بررسی گردید . نتایج نشان داد که تفاوت فعالیت آللوپاتی عصاره آبی علف هرز پنیرک در غلظت های مختلف معنی دار بود . ارقام کلزا نیز از نظر حساسیت به علف هرز یکسان نبودند و اثرات آللوپاتی پنیرک بر درصد جوان ه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه ارقام کلزا معنی داری بود.

لینک کمکی