مقاله تحليل پايداري توده سنگ بخش مياني تونل شماره 1 امام زاده هاشم (جاده هراز )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل پايداري توده سنگ بخش مياني تونل شماره 1 امام زاده هاشم (جاده هراز ) :

تعداد صفحات:10

چکیده:

تونل شماره 1 امام زاده هاشم به طول 3189 متر در محدوده بین کیلـومتر 1+448 و 4+637 جـاده هراز در منطقه کوه اوزنه با شیب طولی %2/5 به سمت دهانه جنوبی واقـع شـده اسـت . محـدوده تونل در یال جنوبی ناودیس مشاء قرار دارد و سنگهای میزبان تونل عمدتا از تـشکیلات رسـوبی کامبرین میانی و فوقانی، رسوبات کربناته دونـین فوقـانی و کربنیفـر زیـرین، بخـش رسـوبات
کربناته تریاس و نهشته های رسوبی تخریبی ژوراسیک تشکیل شده است . با توجه بـه مـشک لات بوجود آمده در زون میانی و اهمیت این تونل به عنوان یکـی از پـروژه هـای عمرانـی وزارت راه،
انجام این تحقیق ضروری بوده است . در این راستا پس از بررسـی عکـس هـای هـوایی منطقـه و انجام پیمایش های میدانی نقشه زمین شناسی مهندسی منطقه تهیه گردید، سپس مطالعـات درزه
نگاری منطقه انجام شد که بیانگر سه تا چهار سری دسته درزه در اکثر مناطق می باشد . به منظور انجام تستهای آزمایشگاهی و تعیین ضرایب ژئومکانیکی، نمونه برداری از زونهـای قابـل نمونـه
برداری وجعبه مغره های حفاری انجام شد . در راستای تحلیل پایداری داخـل تونـل بـا توجـه بـه عبور شاخه های فرعی گسل مشاء – فشم محدوده تونل زون بندی گردید و چندین مقطع در طـول
مسیر تونل در نظر گرفته شد . نتایج تحلیل پایداری مدلسازی در بخش میانی تونل با اسـتفاده از نرم افزار UDE 4 نشان می دهد که در مسیر تونل در نواحـی گسل دار Fv و Fcz در زمـان حفـر
تونل ریزش صورت می گیرد .

لینک کمکی