مقاله سنتز احتراقي پودر نانو کريستال 8YSZ به کمک مايکروويو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنتز احتراقي پودر نانو کريستال 8YSZ به کمک مايکروويو :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

مهدیار والفی – پژوهشکده سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرژی ،کرج
تورج عبادزاده – پژوهشکده سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرژی ،کرج
کاووس فلامکی – پژوهشکده سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرژی ،کرج
مهران صولتی هشجین – دانشکده مهندسی پزشکی ،دانشگاه امیرکبیر،تهران

چکیده:

در این پژوهش پودر نانو بلو رین زیرکونیای پایدار شده با ایتریا با استفاده از فرآیند سنتز احتراقی محل ول ب ه کمک مایکروویو و به کار گیری گلایسین، نیترات زیرکونیل و نیترات ایتریم به عنوان مواد اولیه، تهیه شد . ارزیابیخواص پودری با دستگاههای TEM,SEM,BET,XRD مورد بررس ی ق رار گرف ت . نت ایج ن شاندهن ده ای ن مطل ب اس ت ک ه ن سبت س وخت ب ه اک سنده مهمت رین پ ارامتر جه ت کنت رل خ واص پ ودری م یباش د . ب ه نظ ر م یرس د واک نش احتراقی در محدوده فقیر از سوخت ) 0/839 955 / )0 کاملتر انجام می شود . اندازه بلورک های محاسبه شده از رابطه شرر با تغییر نسبتسوخت به اکسنده، و 7-20nm برای پودرهای سنتز شده در مایکروویو میباشد

لینک کمکی