مقاله اثر دور آبياري و الگوي کاشت بر خصوصيات کيفي سورگوم علوفه اي رقم اسپيدفيد در شرايط بيرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر دور آبياري و الگوي کاشت بر خصوصيات کيفي سورگوم علوفه اي رقم اسپيدفيد در شرايط بيرجند :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

منظور مطالعه اثر دور آبیاری و الگوی کاشت بر خصوصیات کیفی سورگوم علوفه ای اسپید فید آزمایشی در سال 1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلا می واحد بیرجند به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید. در این آزمایش دور آبیاری با چهار سطح، شامل 5، 10، 15 و 20 روز ، به عنوان فاکتور اصلی و الگوی کاشت با دو سطح ، شامل کاشت جوی و پشته ای یک ردیفه و کاشت دو ردیفه داخل جوی به عنوان فاکتور فرعی بودند . در این آزمایش صفات کمی شامل عملکرد تر و خشک کل ، عملکرد های خشک و تر برگ و ساقه و گل آذین علوفه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر دور آبیاری بر تمامی صفات فوق معنی دار بود و افزایش دور آبیاری باعث کاهش معنی دار این صفات گردید . اما الگوی کاشت و اثر متقابل دور آبیاری × الگوی کاشت بر هیچکدام از صفات فوق معنی دار نبود . براساس نتایج حاصل از این پژوهش برای دستیابی به حداکثر عملکرد سوگروم باید از دور آبیاری 5 روز استفاده نمود . اما با توجه به امکان افزایش تولید علوفه در منطقه از طریق صرفه جویی در مقدار آب مصرفی در واحد سطح، به نظر می رسد که دور آبیاری 10 روز برای زراعت سورگوم علوفه ای اسپیدفید در بیرجند قابل توصیه است.

لینک کمکی