مقاله اثر رژيم هاي مختلف آبياري بر عملکرد و کيفيت شيميايي توتون شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر رژيم هاي مختلف آبياري بر عملکرد و کيفيت شيميايي توتون شرقي :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت توتون شرقی آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در مرکز تحقیقات توتون ارومیه در سال زراعی 85-1384 به اجرا در آمد . ارقام توتون شرقی باسما سرس 31 ، ازمیر و زیخنا به عنوان سطوح فاکتور اصلی و سه رژیم آبیاری پس از 60 ، 80 و 100 در صد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک به عنوان سطوح فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارهای آبیاری پس از 60 و 80 درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک با بیشترین تاثیر بر افزایش عملکرد برگ خشک، در آمد ناخالص ، درصد قند ، درصد پتاسیم و کلر و کاهش درصد نیکوتین و خاکستر ، اختلاف معنی داری با هم نداشتند در حالیکه نسبت به تیمار آبیاری پس از 100 درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک اختلاف معنی داری نشان دادند . نتایج به دست آمده نشان داد صفات ک می و کیفی توتون در آبیاری پس از 80 درصد تخلیه رطوبت قابل اس تفاده خاک در وضعیت بهتری قرار داشتند . واریته های باسما سرس 31 و زیخنا از لحاظ خصوصیات ک می و کیفی بر واریته ازمیر ارجحیت داشتند.

لینک کمکی