مقاله اثر رژيم هاي مختلف آبياري در مراحل مختلف فنولوژيک بر عملکرد واجزاي عملکرد دانه گندم زمستانه رقم اميد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر رژيم هاي مختلف آبياري در مراحل مختلف فنولوژيک بر عملکرد واجزاي عملکرد دانه گندم زمستانه رقم اميد :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد بر برخی از شاخص های رشد در گندم آزمایشی مزرعه ای در سال زراعی 85-1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ص نعتی شاهرود به صورت اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد . در این بررسی مراحل مختلف رشد گندم شامل مراحل طویل شدن ساقه ، گلدهی و پر شدن دانه و رژیم های مختلف آبیاری شامل آبیاری در ظرفیت زراعی، 75 % ظرفیت زراعی، 50 % ظرفیت زراعی و 25 % ظرفیت زراعی به ترتیب به عنوان عوامل اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج این بررسی نشان داد که تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن سنبله معنی دار بود، به طوریکه با افزایش شدت تنش این صفات به طور معنی داری کاهش یافتند. عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر اعمال تنش در مراحل مختلف رشد قرار گرفت و کمترین عملکرد دانه از اعمال تنش در مرحله گلدهی حاصل شد . اعمال تنش در مرحله پر شدن دانه بیشترین تاثیر را بر کاهش وزن هزار دانه داش ت. بر اساس نتایج به دست آمده، مرحله طویل شدن ساقه به عنوان حساس ترین مرحله رشد نسبت به اعمال تنش خشکی در رابطه با تعداد سنبله در متر مربع شناخته شد. همچنین بیشترین کاهش تعداد دانه در سنبله مربوط به وقوع تنش در مرحله گلدهی بود.

لینک کمکی