مقاله اثر رژيم هاي مختلف رطوبتي بر روي برخي از خصوصيات کيفي ارقام گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر رژيم هاي مختلف رطوبتي بر روي برخي از خصوصيات کيفي ارقام گندم :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی اثر رژیمهای رطوبتی خاک بر روی خصوصیات کیفی گندم نان، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک ها ی کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 86-1385 در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد انجام گرفت . فاکتور اصلی آزمایش را تیمارهای آبیاری با دور 8 روز، 10 روز، 12 روز و 14 روز تشکیل دادند و چهار رقم گندم نان شامل بک کراس روشن، سیستان، WS-9 و پیشتاز به عنوان فاکتور فرعی آزمایش در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تاثیر سطوح مختلف آبیاری و رقم بر روی درصد پروتئین دانه و درصد گلوتن مرطوب دانه در سطح آماری 1 درصد معنی دار شد. بطوریکه تنش رطوبتی موجب افزایش کیفیت نانوایی گندم نان گردید. همچنین اثرات متقابل بین دو تیمار در مورد درصد گلوتن مرطوب دانه بسیار معنی دار بود ولی در رابطه با درصد پروتئین دانه معنی دار نشد . تیمار آبیاری با دور 14 روز به همراه رقم WS-9 از بیشترین میانگین کیفیت دانه از لحاظ درصد پروتئین و درصد گلوتن مرطوب دانه برخوردار بودند و تیمار آبیاری با دور 8 روز حداقل کیفیت نانوایی را به خود اختصاص داد. همچنین در بین ارقام نیز رقم سیستان و پیشتاز به ترتیب کمترین درصد پروتئین و درصد گلوتن مرطوب دانه را داشتند. بالاترین درصد پروتئین دانه در رقم WS-9 در تیمار آبیاری با دور 14 روز (17/79 درصد) مشاهده شد و رقم سیستان در تیمار آبیاری با دور 8 روز پائینترین درصد پروتئین دانه (13/61 درصد ) را دارا بود . همچنین رقم سیستان در تیمار آبیاری با دور 14 روز ( 55/42 درصد ) و رقم پیشتاز در تیمار آبیاری با دور 14 روز (38/29 درصد) به ترتیب بیشترین و کمترین درصد گلوتن مرطوب دانه را به خود اختصاص دادند.

لینک کمکی