مقاله مقايسه ميزان توليد پلي ساکاريد خارج سلولي توسط باکتريهاي سينوريزوبيوم مليلوتي مقاوم و حساس به شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه ميزان توليد پلي ساکاريد خارج سلولي توسط باکتريهاي سينوريزوبيوم مليلوتي مقاوم و حساس به شوري :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

محبوبه ابوالحسنی زراعتکار – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
امیر لکزیان – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه عضو هیأت ع
احمد تاج آبادی پور – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه عضو هیأت ع
حمید محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان .

چکیده:

تنشهای محیطی مختلف از جمله تنش شوری، خشکی و عناصر غذایی بر روی ترکیبهای سطح یاخته ای باکتریها به خصوص پلی ساکاریدهای خارج سلولی تاثیر گذار هستند به طوری که جدایه های ریزوبیومی در شرایط نامساعد محیطی، برای مقاومت در برابر این شرایط میزان پلی ساکارید برون یاخته ای بیشتری تولید می کنند بین جدایه های مختلف سینوریزوبیوم ملیلوتی از نظر میزان تولید پلی ساکارید برون یاخته ای تفاوت وجود دارد جدایه های ریزوبیومی مقاوم به تنش شوری میزان پلی ساکارید بیشتری تولید می کنند و با افزایش پلی ساکاریدهای برون یاخته ای شرایط نامساعد را تحمل نموده و به رشد خود ادامه می دهند از طرفی ماندگاری جدایه های ریزوبیوم در خاک بستگی به توانایی این جدایه ها در اتصال به گیاه میزبان و ایجاد یک رابطه همزیستی سودمند دارد و در این میان پلی ساکاریدهای برون یاخته ای اهمیت ویژه ای در تخصصی شدن ریزوبیومها در شناسایی این جدایه ها توسط گیاه میزبان دارندبنابراین جدایه های مقاوم نه تنها شرایط تنش شوری و خشکی را بهتر می توانند تحمل کنند بلکه در ایجاد رابطه همزیستی مفید با گیاه میزبان نیز موفقتر از سایر جدایه ها عمل می کنند

لینک کمکی