مقاله بررسي کمي تأثير بازتابندگي سطحي بر چگالي جريان اتصال کوتاه در سلول هاي خورشيدي سيليکوني با و بدون نانو تخلخل هاي سطحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي کمي تأثير بازتابندگي سطحي بر چگالي جريان اتصال کوتاه در سلول هاي خورشيدي سيليکوني با و بدون نانو تخلخل هاي سطحي :

تعداد صفحات:6

چکیده:

نتایج تجربی حاکی از آنند که سلول های خورشیدی سیلیکونی با سطح متخلخل ( در ابعاد نانومتری ) در مقایسه با قطعات عادی ( بـدون تخلخـل ) از چگـالی جریـان اتصال کوتاه بزرگتری برخوردارند . به منظور پیدا کردن علت این مشاهدات از مدل نظری استفاده نمودیم . نتایج حاصل از آنالیز نشانگر آن است که ایـن مـدل بـرای نمونه های متخلخل و عادی تطابق بسیار خوبی با داده های تجربی داشته و وجود نانو تخلخل های سطحی ، که به کاهش بازتابندگی نور مـی انجامـد، علـت اصـلی افزایش چگالی جریان در این قطعات ارزیابی می شود

لینک کمکی