مقاله سنتز نانو ذرات نيمه هادي ZnO به وسيله تابش امواج فراصوتي و بررسي خواص ساختاري و اپتيکي آن ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله سنتز نانو ذرات نيمه هادي ZnO به وسيله تابش امواج فراصوتي و بررسي خواص ساختاري و اپتيکي آن ها :

تعداد صفحات:6

چکیده:

نانو بلورهای شش وجهی ZnO در شرایط و دمای معمولی آزمایشگاه با استفاده از امواج فراصوتی تهیه و خواص ساختاری و ترکیبی آنها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، آنالیز عنصری توسط پراکندگی پرتو ایکس (EDAX) و پراش پرتو ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفت و معلوم شد ذرات تشکیل شده بصورت نانو بلورهای خالص با ساختار شش وجهی بوده که در اثر قرار گرفتن در کنار یکدیگر نانو خوشه هایی با ابعاد 30-300 نانومتر را تشکیل می دهند . جذب اسپکتروسکوپی مرئی – فرابنفش محصول اندازه گیری و مشخص شد که باندگاف نواری آن نسبت به حالت توده ای ZnO به میزان 2/27 eV جابجایی به ناحیه آبی دارد که مربوط به اثر سایز کوانتومی می باشد .

لینک کمکی