مقاله اثر رو شهاي مختلف خاک ورزي و روش هاي سمپاشي علف کش بر عملکرد غده وجمعيت علف هاي هرز سيب زميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر رو شهاي مختلف خاک ورزي و روش هاي سمپاشي علف کش بر عملکرد غده وجمعيت علف هاي هرز سيب زميني :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

علی رستمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
گودرز احمدوند – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
آژنگ جاهدی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف خاک ورزی و سمپاشی نواری علف کش بر عملکرد غده و جمعیت علف های هرز سیب زمینی، آزمایشی در بهار سال 1384 در ایستگاه تحقیقاتی اکباتان همدان اجرا گردید . این آزمایش به صورت کرت های خرد شده ی نواری در قالب طرح پایه بلو ک های کامل تصادفی در سه تکرار که در آن سمپاشی به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح (نواری، کامل و بدون سمپاشی ) و خاک ورزی به عنوان فاکتور فرعی در پنج سطح (سرنیزه ای، شمشیری، پنجه غازی، فاروئر و بدون خاک ورزی) بود اجرا شد. در این تحقیق تاثیر فاکتورهای سمپاشی و خا کورزی و اثرات متقابل آنها بر روی صفات تعداد و وزن خشک علف های هرز و همچنین عملکرد غده در واحد سطح مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طور کلی فاکتور سمپاشی بر روی کنترل وزن خشک علف های هرز و همچنین افز ایش عملکرد کل غده تاثیر معنی داری گذاشت و استفاده از روش سمپاشی نواری بر روش کامل برتری داشت . در بررسی فاکتور خاک ورزی، با اینکه تاثیر معنی داری بر روی صفات مورد اندازه گیری نداشت ولی در مقایسه ی تیمارها،استفاده از تیغه سرنیزه ای نسبت به سایر تیمارها برتری داشت و به ویژه باعث کاهش تعداد و وزن خشک علف های هرز به ترتیب به میزان 43 و 48 درصد و افزایش عملکرد غده به میزان 43 درصد نسبت به تیمار بدون خاک ورزی شد . بررسی اثر متقابل تیمارهای سمپاشی و خاک ورزی نشان داد که تیمار سمپاشی نواری کولتیواتور سرنیزه ای نسبت به سایر تیمارها برتری محسوس داشت و نسبت به تیمار بدون سمپاشی- بدون خاک ورزی باعث کاهش تعداد و وزن خشک عل فهای هرز به ترتیب به میزان 80 و 76 درصد و افزایش عملکرد غده به میزان 57 درصد شد که اختلاف تیمارهای مزبور در سطح 1 درصد معنی دار بود. بررسی همبستگی صفات نیز همبستگی منفی بین تعداد و وزن خشک علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی را نشان داد.

لینک کمکی