مقاله تحليل رفتار خزشي توده سنگ سرپانتينه پيرامون تونل گاوشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل رفتار خزشي توده سنگ سرپانتينه پيرامون تونل گاوشان :

تعداد صفحات:7

چکیده:

تونل انتقال آب گاوشان ، به واسطه ابعاد مقطع تونل و شرایط خاص زمین شناسی تـوده سـنگ اطراف آن، در ایران منحصر به فرد می باشد . محدوده بررسی تونل در این مق اله ناحیه سرپانتینه شده بوده که به علت بالا بودن سطوح تنش ، سنگ ضعیف سرپانتینه شده ، رفتار خزشی از خـودنشان میدهد . در رابطه با بیان رفتار وابسته به زمان توده سنگ مدلهای تحلیلی زیـادی پیـشنهاد
شده است . اما در رابطه با تحلیل های عددی تلاش های کمتری صورت گرفته است . لذا با مدلـسازی مقطعی از تونل به کمک روش عددی و با استفاده از مدل برگر، اقدام به تحلیل رفتـار وابـسته بـه زمان تونل گاوشان می شود . نتایج تحلیل به ازای پارامترهای خزشی پ 0 یشنهاد شـده بـرای ایـن تده سنگ تطابق مناسبی با مقادیر جابجایی اندازه گیری شده توسط ابزارب ندی تونل نشان می –
دهد .

لینک کمکی