مقاله بررسي ناهمسانگردي و توزيع زاويه اي پاره هاي شکاف حاصل از واکنش يوني سنگين در مد نامتقارن با استفاده از مدل آماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي ناهمسانگردي و توزيع زاويه اي پاره هاي شکاف حاصل از واکنش يوني سنگين در مد نامتقارن با استفاده از مدل آماري :

تعداد صفحات:5

چکیده:

در این مقاله سعی کرده ایم تا با وارد نمودن پارامتر تغییر شکل x و پارامتر عدم تقارن جرمی پاره ها آلفا درمحاسبات آماری توافق بهتری بین مقادیر بدست آمده از تئوری و داده های تجربی بوجود آویم. در این روش با بهرهاز برنامه کامپیوتری و استفاده از کد CCFUS و نرم افزار های جانبی K02 را به عنوان پارامتر موثر در محاسبات بدست اورده و با وارد نمودن این مقادیر در روابط مربوط به ناهمسانگردی و توزیع زاویه ای واکنش همجوشی شکافت واداشته یونی سنگین برای سیستم B+Np نتایج حاصل را در مقایسه با داده های تجربی بهبود بخشیم.

لینک کمکی