مقاله اثر روش هاي مختلف مصرف عناصرريزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي درشهرستان خوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر روش هاي مختلف مصرف عناصرريزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي درشهرستان خوي :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف مصرف عناصرریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی به صورت فاکتوریل 2 عاملی و بر پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. نوع کود مصرفی شامل: a1= آهن + روی، a2= آهن + منگنز، a3= روی + منگنز، a4= آهن + روی + منگنز به صورت مصرف خاکی، a5= آهن + روی، a6= آهن + منگنز، a7= روی +منگنز، a8= آهن + روی + منگنز به صورت محلول پاشی و مصرف برگی، a9= کرت شاهد (عدم مصرف عناصر ریز مغذی) به عنوان سطوح فاکتور اول و ارقام ذرت دانه ای به عنوان فاکتور دوم در 2 سطح (b2=KSC.704 ،b1= KSC.700) در نظر گرفته شد.نوع کود مصرفی اثر معنی داری برطول گل آذین نر، وزن خشک برگ ، وزن خشک ساقه ، وزن خشک بلال ، نسبت بلال به شاخساره ، عملکرد دانه ، شاخص برداشت و وزن هزار دانه داشت .نتایج مقایسه میانگین های انجام شده نشان داد بیشترین عملکرد دانه با 11/676 تن در هکتار در تیمار کودی a8 (محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن و روی و منگنز) به دست آمد که برتری 37 درصدی نسبت به شاهد نشان داد .هیبرید های مورد بررسی نیز از لحاظ ارتفاع ساقه، قطر ساقه، تعداد برگ در بوته ، وزن خشک برگ ، نسبت برگ به شاخساره، نسبت بلال به شاخساره ، قطر بلال ، تعداد ردیف در بلال ، تعداددانه در ردیف بلال ، تعداد دانه در بلال ، وزن خشک چوب بلال اختلاف معنی داری نشان دادند اما عملکرد دانه در هیبرید های آزمایشی معنی دار نشد.

لینک کمکی