مقاله اثر زمان برداشت بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و ميزان روغن چند رقم کلزا در استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر زمان برداشت بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و ميزان روغن چند رقم کلزا در استان گيلان :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمان برداشت بر عملکرد و میزان رو غن ارقام مختلف کلزا در شرایط آب و هوایی گیلان، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 86-1385 در موسسه تحقیقات برنج کشور(رشت) به اجرا گذاشته شد . عامل اصلی چهار رقم کلزا به اسامی (Hyola420 ،Hyola401 ،Hyola308 و RGS003) و عامل فرعی زمان برداشت شامل چهار سطح بود: برداشت اول، دوم، سوم و چهارم دانه های خورجین های 1/3 پایینی ساقه اصلی به ترتیب 45، 35، 25 و 15 درصد رطوبت داشتند. در انتهای دوره رشد صفات عملکرد دانه ، درصد روغن ، عملکرد روغن و اجزای عملکرد اندازه گیری شد . نتایج نشان داد که اثر رقم ، زمان برداشت و اثر متقابل رقم در زمان برداشت روی عملکرد دانه، درصد روغن ، عملکرد روغن ، وزن هزار دانه و تعداد خورجین در بوته معنی دار بود . اثر رقم بر روی طول خورجین ، تعداد دانه در خورجین و ارتفاع بوته در زمان برداشت تاثیر معنی داری داشت ولی اثر زمان برداشت و اثر متقابل رقم در زمان برداشت بر روی این صفات معنی دار نبود. با توجه به اینکه رقم Hyola401 از لحاظ عملکرد دانه و روغن از سایر ارقام برتر و همچنین رقم نسبتا زودرسی بود (طول دوره رویش تا زمان برداشت دوم 200 روز)، این امر می تواند منجر به فراهم شدن فرصت کافی برای آماده سازی زمین و نشای برنج شود . بنابراین به نظر می رسد که استفاده از این رقم برای سیستم کشت دومدر مزارع شالیزاری مناسب می باشد.

لینک کمکی