مقاله بررسي وادوسي و عوامل ايجاد کننده آن در حلقه آهارانوف – بوهم به روش تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي وادوسي و عوامل ايجاد کننده آن در حلقه آهارانوف – بوهم به روش تجربي :

تعداد صفحات:5

چکیده:

وادوسی عبارت از ظهور م شخصه های کلاسیکی غیر قابل بازگشت در اثر بر هم کنش اجتناب ناپذیر با درجات آزادی محیط اسـت و بـه از بـین رفـتن الگـوی تـداخل کوانتومی اشاره دارد . همدوسی به سبب بعضی از فرایندها چون بر هم کنش الکترون – الکترون ، بر هم کنش الکترون – فونون ، بر هم کنش اسـپین – مـدار ، بـر هـم کنش با ناخالصیهای مغناطیسی و ; ازبین می رو د . در این مقاله به بررسی وادوسی به روش تجربی در حلقه آهارانوف بـوهم مـی پـردازیم و دوعامـل مهـم ایجادکننـده وادوسی چون بر هم کنش الکترون – الکترون و بر هم کنش الکترون – فونون را بررسی خواهیم کرد

لینک کمکی