مقاله تحليل عددي اثر زلزله بر روي مغارهاي نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي سياه بيشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تحليل عددي اثر زلزله بر روي مغارهاي نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي سياه بيشه :

تعداد صفحات:10

چکیده:

نیروگاه 1000 مگاواتی تلمبه ای ذخیره ای سیاه بیـشه در فاصـله تقریبـی 50 کیلـومتری شـمال تهران، متشکل از 2 سد با پوسته بتنی و هسته سـنگی، تونـل هـای انتقـال و مغارهـای نیروگـاه
میباشد . به علت قرار گرفتن مغار سیاه بیشه در پهنه لرزه ای – تکتونیکی البرز که احتمـال وقـوع زمین لرزه در آن زیاد است، تحلیل پایداری این مغار در برابر امواج زلزله ضروری مینماید [.1]
این مجموعه شامل 3 مغار اصلی میباشد که به علت مجاورت و تأثیر گذاری آنها بر یکدیگر، در یک مدل واحد مورد بررسی قرار گرفته اند . سیستم نگهـداری ایـن مغـار ترکیبـی از شـاتکریت و راک
بولتهایی با ابعاد متفاوت و انواع مختلف است . در این تحقیق تحلیل پایداری دینامیکی به 2 روش انجام پذیرفته است . در روش اول ناحیه اطراف مغار به صورت ناپیوسته به روش المـان مجـزا و با نرم افزار UDEC در حالت 2 بعدی تحلیل پایداری شـده اسـت . در روش دوم بـا فـرض محـیط پیوسته معادل به روش المان محدود با نرم افزار Phase 2 مغار مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و در نهایت مقادیر بدست آمده از دو روش با یکدیگر مقایسه شده اند . همچنین در این تحقیـق پـارامتر های طراحی سازه در حالت استاتیک و در حالت دینامیک مورد مقایسه قرار گرفته اند

لینک کمکی