مقاله بررسي روابط ژنتيکي برخي گونه هاي وحشي و زراعي جنس Lens با استفاده از نشانگر RAPD

 بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي روابط ژنتيکي برخي گونه هاي وحشي و زراعي جنس Lens با استفاده از نشانگر RAPD،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي روابط ژنتيکي برخي گونه هاي وحشي و زراعي جنس Lens با استفاده از نشانگر RAPD : تعداد صفحات: 1 چکیده: برای تعیین تنوع و روابط فیلوژنتیک 5 طبقه زراعی و وحشی جنس عدس از نشانگرهای RAPD استفاده گردید. 3 نمونه عدس زراعی ssp. Culinaris Lens culinaris و 14 خویشاوند وحشی آنها ( 6 نمونه Lens orientalis، و 3 نمونه L. Odemensis و 2 نمونه L. ervoides و 3 نمونه L. nigricans) با

مقاله روش هاي پيشنهادي براي شناسائي سيستم در سازه ها

ل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله روش هاي پيشنهادي براي شناسائي سيستم در سازه ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله روش هاي پيشنهادي براي شناسائي سيستم در سازه ها : تعداد صفحات:11 چکیده: شناسائی سیستم یکی از مباحث مهم در عرصه های مختلف مهندسی، از مهندسی سازه و مکانیک تا هوافضا می باشد. بطور کلی می توان گفت که هدف از شناسائی سیستم، تعیین مشخصه های سیستم مکانیکی است که از دیدگاه دینامیکی این مشخصه ها علاوه بر فرکانس ها، اشکال مودی و نسبت های میرائی شامل ماتریس های جرم، میرائی ویسکوز، سختی، میرائی کولمب )ضرائب اصطکاک( و سختی داف

مقاله پراکنش پلانکتوني و نقش آنها درتالاب انزلي

فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پراکنش پلانکتوني و نقش آنها درتالاب انزلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله پراکنش پلانکتوني و نقش آنها درتالاب انزلي : تعداد صفحات:12 چکیده: درمطالعات پلانکتونی تالاب انزلی طی سالهای80-79 در مجموع 5 شاخه و 62 جنس فیتوپلانکتونی و 10 شاخه و 50 جنس زئوپلانکتونی شناسایی شدند . در بررسیهای فیتوپلانکتونی بترتیب شاخه های سیانوفیتابامیانگین فراوانی 22874752 عدددرلیتر و 61/22 درصد ، کریزوفیتابامیانگی ن فراوانی 10784283 عدددرلیتر و 29/12 درصد و کلروفیتابامیانگین فراوانی 3050470 عدددرلیتر و8/24 درصدجمعیت فیتوپلانکتون